Deltaplan

Veiligheidsnorm

In Nederland zijn wettelijke eisen gesteld aan de veiligheid die de zeekeringen (duinen, dijken , bescherming tegen de zee) moeten bieden. Voor de Westerschelde geldt de veiligheidsnorm 1:4000. Dat wil zeggen dat een dijk hoogwaterstanden moet kunnen weerstaan die behoren bij stormen die minimaal de kans hebben om eens in de 4000 jaar op te treden. Deze norm geldt overigens niet voor heel Nederland. Voor Rotterdam met zijn belangrijke economie geldt een norm van 1:10.000. In Nederland zijn alle zeeweringen met het voltooien van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg op ‘Deltahoogte’ gebracht. In de Wet op de Waterkering is afgesproken dat de waterschappen eens in de vijf jaar controleren of de dijken nog aan de normen voldoen. Eens op Deltahoogte gebracht, wil immers niet zeggen dat het voor altijd in orde is.

Deltacommissie

Op 21 februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht. Onder leiding van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat: de heer Maris. Het doel van de Deltacommissie is het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat de volgende doelen bereikt kunnen worden:

  1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze, en andere, gebieden tegen het water garanderen.
  2. Het beveiligen van het land tegen verzilting (het zout worden van de grond).

Minister Algera van Verkeer en Waterstaat laat de Deltacommissie weten dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het verhogen van de bestaande dijken of het afsluiten van enkele zeegaten. Voorwaarde voor het opstellen van het Deltaplan is echter wel dat de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg open blijven, omdat deze waterwegen van groot belang zijn voor de scheepvaart.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma (de Deltawerken van de toekomst) is de opvolger van het Deltaplan. Het moet Nederland nu en in de toekomstbeschermen tegen hoog water en zorgen voor voldoende zoetwater.

www.deltacommissaris.nl

www.zwdelta.nl