Sigmaplan

tn_tielrodegog_ae.JPG

Dit plan is in 1977 gemaakt en heeft een veiligheidsnorm van 1:10000. Dit betekent dat een dijk hoogwaterstanden moet kunnen weerstaan die behoren bij stormen die minimaal de kans hebben om eens in de 10000 jaar op te treden. 

Op de zwakste locaties is de overstromingskans nu eens in 70 jaar. Ondanks de dijkverhogingen en inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's). Waterstanden kunnen in het Belgische deel door de trechtervorm van de Schelde namelijk ver opstuwen. Wanneer het grootste gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Basel-Rupelmonde gerealiseerd is, zal de kans gereduceerd zijn tot 1:350. Dit is echter nog te laag voor de gestelde doelen. Daarom is besloten het Sigmaplan te actualiseren. In juli 2005 heeft de Vlaamse overheid het geactualiseerde Sigmaplan goedgekeurd. Het Sigmaplan moet bescherming bieden tegen overstromingen. Daarnaast moet het onder andere ook zorgen voor het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldegebied.

In Nederland zijn wettelijke eisen gesteld aan de veiligheid die de zeekeringen (duinen, dijken , bescherming tegen de zee) moeten bieden. Voor de Westerschelde geldt de veiligheidsnorm 1:4000. Dat wil zeggen dat een dijk hoogwaterstanden moet kunnen weerstaan die behoren bij stormen die minimaal de kans hebben om eens in de 4000 jaar op te treden. Deze norm geldt overigens niet voor heel Nederland. Voor Rotterdam met zijn belangwekkende economische activiteiten geldt een norm van 1:10.000. In Nederland zijn alle zeeweringen met het voltooien van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg op ‘Deltahoogte’ gebracht. In de Wet op de Waterkering is afgesproken dat de waterschappen eens in de vijf jaar controleren of de dijken nog aan de normen voldoen. Eens op Deltahoogte gebracht, wil immers niet zeggen dat het voor altijd in orde is.

overstromingsgebieden

gogggg

De Zeeschelde wordt veiliger door meer ruimte aan de rivier te geven. Dat kan op drie manieren:

  • ontpoldering
  • gecontroleerd overstromings gebied (gog)
  • gecontroleerd getijdengebied (ggg)

 Klik op de afbeelding voor een duidelijke uitleg.