Scheldevogels

Verdeling over het estuarium

De vogels die in een bepaald gebied voorkomen veranderen sterk. Zo komen er bijvoorbeeld in de gebieden bij Gent heel andere vogels voor dan in Vlissingen.


Verschillende soorten steltlopers zijn kenmerkend voor het gebied waar het water zout is (de mariene zone).

tn_slobeenden
  • In de brakke zone zien we naast steltlopers ook grote aantallen eenden en ganzen. Dit komt vooral door de aanwezigheid van het Verdronken Land van Saeftinghe.
  • In de zoete zone komen veel minder steltlopers voor. Hier zien we vooral eenden. Sommige soorten komen alleen in bepaalde delen voor, andere komen in het hele estuarium voor.

Rijkdom van de Schelde

Vogels zijn één van de grote rijkdommen van het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn ontzettend belangrijk voor

trekvogels
Vogels die in de herfst wegtrekken naar een zuidelijker overwinteringsgebied. Zo ontvluchten ze het slechtere weer en voedselgebrek in hun broedgebied.
wintergasten
Wintergasten komen van ver om hier te overwinteren. Zo'n wintergast is bijvoorbeeld de wilde gans.
broedvogels
Een vogelsoort die in het Schelde- estuarium broedt.

tn_stern.JPGBij laagwater vinden deze vogels op de dan droogvallende gebieden (slikken en platen) een rustplaats én een gedekte tafel. Het zijn vaak rustige gebieden waar de vogels niet gestoord worden door mogelijke vijanden.